Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Pedagodzy

PEDAGODZY SZKOLNI

PSYCHOLOG

DORADCA ZAWODOWY

Gimnazjum nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 20
43 – 190 Mikołów
tel. 322262338 wew. 14

Gabinet pedagogów mieści się na 4. piętrze!

Godziny pracy:
pedagodzy szkolni: mgr Bożena Urbanek, mgr Adam Zapa
8.00- 15.00 pn, wt, śr, pt
8.00- 15.30 czwartek
psycholog szkolny: mgr Aleksandra Kierzek – Szpak

8.00- 13.00 środa
doradca zawodowy mgr Ewa Rozmus
8.30-13.30  wtorek

Czym się zajmujemy?

 • Organizowaniem i udzieleniem różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Wsparciem i pomocą dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w nauce oraz wymagającymi wsparcia emocjonalnego
 • Rozwijaniem zainteresowań i zdolności uczniów
 • Prowadzeniem rozmów wspierających, wyjaśniających i motywujących dla uczniów
 • Udzielaniem porad i informacji dla rodziców i nauczycieli
 • Wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 • Podejmowaniem działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli
 • Zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • Inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • Wspieraniem uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniem informacji w tym zakresie
 • Wspieraniem nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • Udzielaniem nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

W każdą środę w gabinecie pedagogów od 10.45 do 11.30 odbywają się Posiedzenia Zespołu ds. Wychowania i Profilaktyki, w czasie których omawiane są bieżące sprawy wychowawcze.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą skorzystać z porad, konsultacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w bezpośrednim kontakcie jak i poprzez pocztę zaufania.

Prowadzone przez nas zajęcia:

 • korekcyjno – kompensacyjne oraz z terapii pedagogicznej
 • z pogotowia dydaktycznego (pomoc w nauce)
 • z doradztwa zawodowego
 • z profilaktyki uzależnień
 • lekcje integracyjne dla klas I
 • lekcje wychowawcze oraz interwencyjne

Ciekawe i rozwijające spotkania:

 • Mediatorów Rówieśniczych
 • Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów
 • „Lekcje prawa” w Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Mediatorzy Rówieśniczy – ich zadaniem jest rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich. Gabinet Mediatorów Rówieśniczych mieści się na czwartym piętrze obok gabinetu pedagogów.

W każdy wtorek i środę na przerwie o 11.30 odbywają się spotkania mediatorów, podczas których uczą się oni prawidłowej komunikacji oraz zasad mediacji.

Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów działa przy stowarzyszeniu „Powrót” w Mikołowie. Młodzież uczestniczy w zajęciach dotyczących szkodliwości używania środków uzależniających, bierze udział w wyjazdach do sejmu i senatu. Oprócz tego uczestnicy w/w szkoły są liderami w promowaniu życia i zabaw bez używek.

Akcje charytatywne:

 • Szlachetna Paczka
 • Świąteczne paczki dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
 • Zbiórka żywności w mikołowskich sklepach dla osób ubogich
 • Zbiórka zabawek dla dzieci z mikołowskich przedszkoli
 • Świąteczne kartki dla osób starszych

ZAJRZYCIE DO NAS, ZAPRASZAMY!

 opracowała: Bożena Urbanek