Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

„Akademia Umiejętności”

PROGRAM

„Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa-etap II

Termin realizacji: listopad 2012 – lipiec 2014

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

PREZENTACJA PROJEKTU

————————————————————————————————————————————————–

Projektem zostali objęci uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów, którzy skorzystają z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Zajęcia prowadzone będą w ramach dwóch wydziałów:

I.  Wydziału Doradztwa – grup zwanych katedrami, 5-osobowych,  przewidzianych  dla uczniów z trudnościami w nauce, w wymiarze 1 godz /tydz.

Oferujemy następujące grupy:

 • Katedra humanistyki kreatywnej
 • Katedra matematyczna
 • Katedra fizyczna
 • Katedra chemiczna
 • Katedra przyrodnicza
 • Katedra ICT (technologia informacyjna)
 • Katedra geograficzna

II.  Wydziału Promocji Wiedzy – grup zwanych instytutami, 10-osobowych, przeznaczonych dla uczniów pragnących rozwijać swoje zdolności, w wymiarze 2 godz/tydz.

Oferujemy następujące grupy:

 • Instytut matematyczny
 • Instytut fizyczny
 • Instytut chemiczny
 • Instytut przedsiębiorczości – 2 grupy
 • Instytut ICT (technologia informacyjna)
 • Instytut języka angielskiego – 2 grupy
 • Instytut przyrodniczo – geograficzny

Zajęcia będą miały charakter inny niż tradycyjna lekcja: przewidywane są zajęcia terenowe, warsztatowe, wyjścia i wyjazdy edukacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego. Ukończenie zajęć będzie potwierdzone certyfikatem.

Oferta kierowana jest do uczniów klas I i II.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie i o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Każdy uczeń klasy I i II dostanie Formularz Zgłoszeniowy!

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach wypełnią go zgodnie ze wskazówkami. Uczniowie, którzy nie są zainteresowani projektem zwracają niewypełniony  formularz  wychowawcy, obowiązkowo podpisany na str. 1 przez rodziców. Chcemy mieć pewność,  że nasza oferta dotrze do wszystkich uczniów i ich rodziców.

specjalista ds programów rozwojowych  – p. Teresa Płonka