Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Projekt edukacyjny

ZESPOŁOWY PROJEKT EDUKACYJNY
 – załącznik nr 10
 do Statutu Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie

§1
Postanowienia ogólne

1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest  planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez  zespół  uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

 2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

 3. Projekt edukacyjny realizują zespoły 4-6 osobowe uczniów klasy drugiej, które dobierają się na zasadzie dobrowolności w ramach klasy.

 4. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców  (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

 5. Temat projektu oraz informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.
a)    zapis na świadectwie przyjmuje formę uogólniającą: uczestniczył w projekcie /nie przystąpił do projektu
b)   w przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt.4, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na  wpisanie informacji o udziale wpisuje się  „zwolniony” albo „ zwolniona”.

 6. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
a. odpowiedzialności za własne postępy;
b. podejmowania grupowych pomysłów;
c. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
e. umiejętności stosowania teorii w praktyce;

 Działania te mają na celu:
a.  rozwój samoorganizacji i kreatywności;
b.  przygotowanie do publicznych wystąpień;
c.  naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

 7.  Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką  nauczyciela – opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli szkoły (dla projektów interdyscyplinarnych).

 8.  Czas trwania projektu wynosi od 2 tygodni do 8 tygodni lub dłużej, jeżeli wymaga tego specyfika projektu.

 9.  Nauczyciel może być opiekunem co najwyżej dwóch tematycznie projektów różnych projektów w danym roku szkolnym.

 10. Nauczyciele deklarując swoje zaangażowanie w charakterze opiekuna projektu wybierają zakresy tematyczne projektów, którymi będą gotowi się opiekować.

 11.  Uczniom, którzy sami nie wystąpią z propozycją projektu będzie przez szkolnego koordynatora po konsultacji
z wychowawcą przydzielony temat, grupa i opiekun.

 12.  Uczeń który nie wywiąże się z realizacji projektu lub go nie zaliczy ma możliwość ponownie zrealizować projekt
w klasie trzeciej.

 13. Przy zmianie szkoły przez ucznia, który realizował projekt wszelkie informacje i stosowna dokumentacja zostaje przekazana do nowej szkoły wraz z pozostałą dokumentacja szkolną.

 14.  Realizacja projektu obejmuje:
a. wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w §2 pkt.4;
b. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
c. wykonanie zaplanowanych działań
d. opracowanie Karty Pracy Zespołu;
e. zbieranie materiałów i ich selekcja;
f.  spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:
1) określenie tematu,
2) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
3) określenie formy realizacji,
4) określenie sposobu prezentacji;
5) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele,
6) ustalenie zasad dyscypliny pracy,
7) wyznaczenie kryteriów oceny
g. publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 15. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
h. konferencja naukowa, sesja dyskusyjna;
i.  przedstawienie teatralne, inscenizacja;
j.  pokaz, prezentacja multimedialna;
k. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
l.  książka, broszura, gazetka;
m.model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
n. inna, za zgodą opiekuna.

§2
Harmonogram i zasady realizacji projektu

w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2016/2017

Termin Działanie Osoby odpowiedzialne
04. 10. 2016 Poinformowanie uczniów o  warunkach                i zasadach realizacji projektu oraz kryteriach oceniania. wychowawcy klas II
05 – 21. 10. 2016 Tworzenie grup projektowych, wybór  opiekuna i tematu projektu dla grupy. uczniowie, wychowawcy, opiekunowie projektów
28. 10. 2016 Przekazanie  szkolnemu koordynatorowi (drogą elektroniczną)  listy projektów edukacyjnych uczniów swojej klasy.  Zgłoszenie tematów projektów dokonywane jest na Karcie Projektu       (zał. nr 1) oraz w Wykazie Projektów Klasy (zał. nr 2). wychowawcy klas II
02. 11. 2016 Ogłoszenie Szkolnej Listy Projektów Edukacyjnych realizowanych w r. szk. 2016/2017 wicedyrektor ds. dydaktycznych
od 03. 11. 2016 Realizacja projektów edukacyjnych, współpraca w zespołach projektowych,  opracowanie Karty Pracy Zespołu (zał. 3), przygotowanie publicznej prezentacji projektów uczniowie,

opiekunowie grup projektowych

do ustalenia Prezentacja projektów edukacyjnych wg ustalonego planu uczniowie,

koordynator projektów,

opiekunowie grup projektowych

§ 3.
Ocena projektu edukacyjnego

1.  Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest opisowa.
2.  Ocena wynika z:
1) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:
a)  zawartości merytorycznej, treści,
b)  zgodności z tematem projektu,
c)  oryginalności,
d)  kompozycji,
e)  stopnia wykorzystania materiałów źródłowych,
f)   estetyki i staranności,
g)  trafności dowodów i badań,
h)  wartości dydaktycznej i wychowawczej.
2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
a)  zaangażowania ucznia,
b)  pomysłowości i innowacyjności,
c)  umiejętności pracy w grupie,
d)  udziału w praktycznym wykonaniu, wielkości zadań,
e)  stopnia trudności zadań,
f)   terminowości wykonania przydzielonych zadań,
g)   poprawności wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
h)   pracowitości
i)   udziału w prezentacji.
3) oceny prezentacji, w tym:
a)   poprawności językowej,
b)  specjalistycznego słownictwa,
c)  efektów artystycznych,
d)  atrakcyjności,
e)  estetyki,
f)   techniki prezentacji,
g)  stopnia zainteresowania odbiorów,
h)  poprawności udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.
3. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w WSO uwzględniają jego udział w projekcie na świadectwie klasy drugiej wg wytycznych:
wzorowa:
Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
bardzo dobra;
Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
dobra:
Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
poprawna:
Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.
nieodpowiednia:
Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
naganna:
Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak  i opiekuna.
4. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę  ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

 5. Udział ucznia w realizacji projektu oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Podstawą wpisu jest spełnienie przez ucznia następujących warunków:
a)  czynny udział w pracy nad projektem w zespole
b)  wykonanie konkretnego, wskazanego w karcie pracy zadania, znaczącego dla całości projektu
c)  doprowadzenie prac nad projektem do końca
d)  przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonania projektu
e)  udział w publicznej prezentacji projektu

 6. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :
a)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum

 7.  Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu.
Przedstawiono Radzie Pedagogicznej 18 listopada 2010r. Za ewaluację zasad odpowiada Zespół ds. Dydaktycznych.
Załączniki do projektu:

pliki pdf
Załącznik nr 1 Karta projektu.
Załącznik nr 2 Wykaz projektu klasy 2…..
Załącznik nr 3 karta pracy zespołu.

pliki doc
Załącznik nr 1 Karta projektu.
Załącznik nr 2 Wykaz projektu klasy 2…..
Załącznik nr 3 karta pracy zespołu.

Tematy  projektów edukacyjnych.

Tematy do realizacji w roku szkolnym 2015/2016